Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016


Το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  ∆ιοικητικής  Ανασυγκρότησης(τέως  Υπουργείο  Εσωτερικών) µε  έδρα  την  Αθήνα,  προτίθεται  να  καλύψει  τις  αυξηµένες υπηρεσιακές  του  ανάγκες  στη ∆ιεύθυνση  Κοινωνικής  Ένταξης  και  στο Τµήµα  Πληροφορικών  Συστηµάτων  Ιθαγένειας  και Μετανάστευσης  της Γενικής  ∆ιεύθυνσης  Ιθαγένειας  και  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  µε µετάταξη υπαλλήλων  από  Υπουργεία,  Ν.Π.∆.∆.,  Αποκεντρωµένες  ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν µε µετάταξη είναι οι εξής:
 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΛΑ∆ΟΣ  Αριθµός θέσεων
1.    ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 5
2.    ΠΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ: 5  
3.    ΠΕ  ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 5  
4.    ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 2
5.    ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 5
ΣΥΝΟΛΟ 22
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΛΑ∆ΟΣ  Αριθµός θέσεων
1.    ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 8  
2.    ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1
3.    ∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: 8
ΣΥΝΟΛΟ 17
 
Οι ανωτέρω µετατάξεις θα πραγµατοποιηθούν σε υφιστάµενες κενές οργανικές θέσεις. Κατόπιν  των  ανωτέρω,  καλούνται  οι  ενδιαφερόµενοι/ες  υπάλληλοι,  µέσα  σε  αποκλειστική προθεσµία  από  ∆ευτέρα25.7.2016  µέχρι  Παρασκευή19.8.2016  να  υποβάλλουν  στη  ∆/νση ∆ιοικητικής  Υποστήριξης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  ∆ιοικητικής  Ανασυγκρότησης, Σταδίου27, 10183  Αθήνα,  την  αίτηση  µετάταξης,  µε  την  ένδειξη«Αίτηση  συµµετοχής  στην αριθ.  23166/2016  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  µετάταξη  στο  Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com