Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016


Η  Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση  Ηπείρου-∆υτικής  Μακεδονίας  προτίθεται  να  προβεί  σε  µετατάξεις
υπαλλήλων  για  την  κάλυψη  των  αυξηµένων  υπηρεσιακών  αναγκών  της  ∆/νσης  Οικονοµικού  εν  όψει  της εφαρµογής του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ129/Α/2015) και της υπ’ αρ. 2/1657/0026/13.5.2016 κοινής υπουργικής απόφασης(Α∆Α: 6ΡΩΣΗ-ΞΝΛ,  ΦΕΚ1381 /τ.  Β/17.5.2016)  περί  ανάληψης αποκλειστικών  αρµοδιοτήτων και ευθύνης από τη ∆/νση Οικονοµικού του Φορέα µας, µέσω της µεταφοράς αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου από την1.1.2017.
Οι  θέσεις  που  προτίθεται  να  καλύψει  η  Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση  Ηπείρου-∆υτικής  Μακεδονίας  είναι  οι εξής:
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑ∆ΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ– ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για το Νοµό Ιωαννίνων
6
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για το Νοµό Κοζάνης
4
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για το Νοµό Άρτας
1
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για το Νοµό Πρέβεζας
1
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για το Νοµό Θεσπρωτίας
1
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για το Νοµό Γρεβενών
1
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για το Νοµό Φλώρινας
1
 

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Για το Νοµό Καστοριάς
1
 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Για το Νοµό Ιωαννίνων
Με πτυχίο Οικονοµικής-Λογιστικής κατεύθυνσης
3
 

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Για το Νοµό Κοζάνης
Με πτυχίο Οικονοµικής-Λογιστικής κατεύθυνσης
2


∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
Για το Νοµό Ιωαννίνων
2
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 23

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  καλούνται  οι  ενδιαφερόµενοι  υπάλληλοι  µέσα  σε  αποκλειστική  προθεσµία από 27/07/2016  έως  και 15/09/2016,  να υποβάλουν  στην  Αποκεντρωµένη  ∆ιοίκηση  Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας,  ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης -  Τµήµα  Προσωπικού (ταχ.  ∆/νση:  Β. Ηπείρου 20,  Τ.Κ.  45445, Ιωάννινα) δικαιολογητικά, µε ευθύνη του υποψηφίου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com