Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Η  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου (ΕΥ∆  ΠΝΑ)  προκειµένου  να συµπληρώσει  τη  στελέχωσή  της,  ενδιαφέρεται  να  προβεί  σε  µετακίνηση  ή  απόσπαση υπαλλήλων µε µόνιµη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από τον ∆ηµόσιο Τοµέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου  ∆ηµόσιου  Τοµέα,  σύµφωνα µε  το  άρθρο 7  παρ.  2α  του  Ν.  2860/2000  (ΦΕΚ
251/Α/14-11-2000),  όπως  τροποποιήθηκε µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου 18  παρ.  1α  του  Ν.3614/2007  (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007),  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου 1  του  Ν.  4128/2013  (ΦΕΚ 51/Α/28-2-2013) καθώς και το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ265/Α/23-12-2014).
Ανά κατηγορία εκπαίδευσης οι θέσεις είναι οι εξής:
•  5 ΠΕ Μηχανικών(κατά προτεραιότητα Πολιτικών Μηχανικών)
•  2 ΠΕ ∆ιοικητικού- Οικονοµικού ή Ανθρωπιστικών– Κοινωνικών Επιστηµών
•  2 ΠΕ Γεωτεχνικών
•  1 ΤΕ Πληροφορικής
•  2 ∆Ε ∆ιοικητικού– Γραµµατέων
Η  έδρα  της  Υπηρεσίας  είναι  στην  Ερµούπολη  της  Σύρου  και  του  γραφείου  της  ΕΥ∆  στο  Ν.  ∆ω-δεκανήσου, στην πόλη της Ρόδου.
Οι  ενδιαφερόµενοι  καλούνται  να  υποβάλουν  Αίτηση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  της  υποψη-φιότητάς τους, η οποία θα περιλαµβάνει:
1.  Αίτηση υποψηφιότητας(συνηµµένο υπόδειγµα),
2.  Αναλυτικό  βιογραφικό  σηµείωµα (συνηµµένο  τυποποιηµένο  υπόδειγµα)  µε  υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου του.
Η  αίτηση  υποψηφιότητας  µπορεί  να  υποβληθεί  στη  Γραµµατεία  κατά  τις  εργάσιµες  µέρες  και
ώρες  ή  µε  συστηµένη  επιστολήµε  την  επισήµανση  «Εκδήλωση  Ενδιαφέροντος  για  στελέχωση
ΕΥ∆  ΠΝΑ»,  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  ΕΠ  Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου,  στην  οδό  Σ. Καράγιωργα22, 84100 Ερµούπολη  Σύρος, (υπεύθυνος  κ.  Αλ.  Θεοχάρης), ήµέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου  στην  ηλεκτρονική  δ/νση  notioaigaio@mou.gr,  µε  καταληκτική  ηµεροµηνία  την 30-9-2016. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com