Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

O Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτης Κουρουμπλής, θέτει από σήμερα Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 και ώρα 10:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, δεδομένου ότι έχει προηγηθεί εκτενής προδιαβούλευση (διάρκειας περίπου δύο μηνών) με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 2 και 6 για τον ελεγκτή νομιμότητας.

Άρθρο 2 – Ελεγκτής Νομιμότητας

Το άρθρο 216 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως :
«Άρθρο 216
Ελεγκτής Νομιμότητας
1. Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. συστήνεται θέση προϊσταμένου αυτής, που φέρει τον τίτλο «Ελεγκτής Νομιμότητας». Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους. Είναι ανώτατος υπάλληλος του κράτους, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία και λαμβάνει τις κάθε φύσης αποδοχές Γενικού Διευθυντή Υπουργείου.
2. Για το διορισμό στη θέση του Ελεγκτή Νομιμότητας απαιτούνται: α) πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής και β) άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
3. α. Για τη θέση αυτή μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, κάτοχος πτυχίου νομικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ισότιμου της αλλοδαπής ή Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με άριστη ή πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ο οποίος έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης τουλάχιστον επί ένα έτος ή Διεύθυνσης τουλάχιστον επί τρία έτη.
β. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας της παραγράφου αυτής κατά τη διάρκεια της θητείας του αποσπάται από την οργανική του θέση και λαμβάνει τις αποδοχές μόνον του Ελεγκτή Νομιμότητας. Το χρονικό διάστημα της θητείας του θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση και στο βαθμό τον οποίο κατέχει, για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
4. Ο διορισμός δικηγόρου σε θέση Ελεγκτή Νομιμότητας αναστέλλει κατά τη διάρκεια της θητείας του την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Εάν ο δικηγόρος κατέχει οργανική θέση έμμισθης εντολής στο δημόσιο, Ν.Π.Π.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Ελεγκτής Νομιμότητας αποσπάται από την οργανική του θέση και λαμβάνει μόνο τις αποδοχές του Ελεγκτή Νομιμότητας. Το χρονικό διάστημα της θητείας του θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση της έμμισθης εντολής για όλα τα ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή.
5. Η επιλογή του Ελεγκτή Νομιμότητας γίνεται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύει. Για την επιλογή εκδίδεται προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ν. 3861/2012 – Α’ 112), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις για συγκεκριμένη Α.Υ.Ε. – Ο.Τ.Α. Το Συμβούλιο επιλέγει τους τρεις (3) καταλληλότερους μεταξύ των υποψηφίων, μετά από συνέντευξη και λαμβάνοντας υπόψη την προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου, την επιστημονική του κατάρτιση, την εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, την επαγγελματική του πείρα και επάρκεια. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η θητεία του Ελεγκτή Νομιμότητας μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα για μία ακόμη φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία λαμβάνεται έπειτα από ερώτημα του Υπουργού προς το συμβούλιο της παρ. 5 και αιτιολογημένη γνώμη αυτού.
7. Τον Ελεγκτή Νομιμότητας, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Α.Υ.Ε.-Ο.Τ.Α.. Ο ίδιος προϊστάμενος ασκεί τα καθήκοντα του Ελεγκτή Νομιμότητας, εάν η θέση είναι κενή και μέχρι την εκ νέου πλήρωσή της.
8. O Ελεγκτής Νομιμότητας παύεται πριν τη λήξη της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εάν του έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης ή εάν δηλώσει εγγράφως τη βούλησή του να παραιτηθεί πριν τη λήξη της θητείας του ή εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην τελευταία περίπτωση του προηγουμένου εδαφίου, απαιτείται πριν την έκδοση της απόφασης και γνώμη του συμβουλίου του άρθρου 146 Α του ν. 3528/2007 ( Α΄26), όπως ισχύει, το οποίο συγκροτείται χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του Ελεγκτή Νομιμότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

Άρθρο 6 Υπηρεσιακές μεταβολές

Το άρθρο 220 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4257/2014, αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 220
Υπηρεσιακές μεταβολές
1. Το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για τα θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και για τα πειθαρχικά του παραπτώματα υπάγεται στο κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.
2. Η μετάταξη και η απόσπαση του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. σε άλλη υπηρεσία επιτρέπεται, μετά την πάροδο πενταετίας από το διορισμό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί μετατάξεων και αποσπάσεων διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Οι υπάλληλοι της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση προς επιλογή σε θέσεις Γενικών Διευθυντών Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών.
4. Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com