Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Από το Blogger.

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α΄/4-12-2002) «Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις όμοιες του Π.Δ. 77/2005 (ΦΕΚ 118/Α΄/20-5-2005) «Προϋποθέσεις και τρόπος διενέργειας του ελέγχου – Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης», καθώς και αυτές της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/02-12-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση……», προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δύο (2) θέσεων Ειδικών Επιθεωρητών με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπαλλήλων του δημοσίου, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ., των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, εκ των οποίων:

1. Έναν (1) υπάλληλο με πτυχίο νομικών επιστημών και εξειδίκευση στο Διοικητικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
2. Έναν (1) υπάλληλο με πτυχίο οικονομικών επιστημών
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει, να κατέχουν τον Α΄ βαθμό και τουλάχιστον δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία και να έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

Πρόσθετα – συνεκτιμώμενα προσόντα:
 Η προσωπικότητα
 Ο μεταπτυχιακός/ διδακτορικός τίτλος σπουδών
 Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Η γνώση μιας ακόμη ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση γαλλικά)
 Γνώση Η/Υ και πληροφοριακών Συστημάτων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων), στη Διεύθυνση Γραμματείας του Γραφείου της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης, Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα (2ος όροφος) σχετική αίτηση, με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα:

1. Τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις από όπου προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα.
2. Των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας κατόχου).
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
4. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, όπου ρητώς αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη, εκθέσεις αξιολόγησης και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου, ο οποίος έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται για ισάριθμα χρονικά διαστήματα.
Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο/η υποψήφιος/α που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά το διάστημα από την 22η-12-2016 έως την 10η-01-2016 και ώρα 15:00.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην παρούσα, αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, κατά το οποίο αφού συνεκτιμηθούν οι τίτλοι σπουδών, οι επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητές τους, καθώς και η συνάφεια των υπηρεσιακών τους καθηκόντων με την αποστολή και τις αρμοδιότητες του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, θα καταρτιστεί πίνακας υποψηφίων οι οποίοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
Στην προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων θα εκτιμηθεί εν γένει η προσωπικότητά τους και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Ειδικού Επιθεωρητή.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 – 6470370 και ώρες 11:00 π.μ. - 13:00 π.μ.

Η παρούσα ανακοίνωση - πρόσκληση θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com