Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (τέως Υπουργείο Εσωτερικών) µε έδρα την Αθήνα, προτίθεται να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές του ανάγκες που αφορούν στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής / ∆ιευθύνσεις Ιθαγένειας, Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης και του Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας – Μετανάστευσης, µε απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.∆.∆., Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες. 
Οι εν λόγω ανάγκες, οι οποίες καθορίζονται ως εξής: 
1. ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ : Τρείς (3) 
2.ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ : ∆ύο (2) 2. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Τρεις (3) 
3. ∆Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Τρεις (3 ), έχουν προκύψει ύστερα από τη σύσταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και του Τµήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων Ιθαγένειας – Μετανάστευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες υπάλληλοι, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, από 10.11.2016 έως και 30.11.2016, να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά (µε συστηµένη επιστολή), στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης / Τµήµα ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Σταδίου 27, 10183 Αθήνα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com