Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016

Προκειμένου η Γ.Γ.Ψ.Π. να ανταποκριθεί στην αποστολή της, απαιτείται οι μονάδες που λειτουργούν στο εσωτερικό της (άρθρ. 162-164 του ν. 4389/2016) να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται συνολικά σαράντα τέσσερις (44) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., βαθμών Α’ – Δ’, με κλάδους ή ειδικότητες ως εξής: 
Πληροφορικής ή σχολών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών με εξειδίκευση στην πληροφορική (τριάντα έξι θέσεις), με γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: αρχιτεκτονική – μηχανική πληροφοριακών συστημάτων, αντικειμενοστρεφής ανάλυση, σχεδίαση και προγραμματισμός, προγραμματισμός – τεχνολογίες διαδικτύου, βάσεις δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, δίκτυα Η/Υ και τηλεπικοινωνίες, υπολογιστικά πλέγματα και κατανεμημένη πληροφορική, διοίκηση / διαχείριση (project management) - ποιοτικός έλεγχος έργων Τ.Π.Ε. 
Διοικητικού – Οικονομικού ή Διοικητικού – Λογιστικού (πέντε θέσεις), εκ των οποίων οι δύο θέσεις κατά προτίμηση αποφοίτων Οικονομικών Επιστημών, με εμπειρία σε θέματα προϋπολογισμού και μισθοδοσίας και οι τρεις θέσεις υπαλλήλων με εμπειρία σε θέματα διοικητικής οργάνωσης και ανθρωπίνου δυναμικού. 
Νομικού (Δύο θέσεις) με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε., συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.
Δημοσιογράφου (Μία θέση) με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε.

Για όλες τις θέσεις απαιτείται άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής. 

3. Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή είναι: μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, αποφοίτηση από τη Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και υλοποίηση κρατικών πολιτικών, προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, μελέτες, δημοσιεύσεις και συνέδρια, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία.

4. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης της παρ. 6 και της παρ.9, άρθρου 68, ν. 3528/2007, ως ισχύει, και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Πρωθυπουργού ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. 

5. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την 20 Σεπτεμβρίου 2016, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο, κατά τις εργάσιμες μέρες και τις ώρες από 10:00 έως 14:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με απόδειξη στην ως άνω διεύθυνση είτε με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gen_gramm@gsdp.gr.

6. Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται λεπτομερειακά η επαγγελματική εμπειρία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει οι ενδιαφερόμενοι και τα αντικείμενα που έχουν χειρισθεί και υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.

7. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων, θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής. 

8. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους με e-mail για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com