Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2016

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ), προκειµένου καλύψει τις αυξηµένες και επιτακτικές ανάγκες των υπηρεσιών του, προτίθεται να προβεί σε µετάταξη/µεταφορά υπαλλήλων, από Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, κρατικά Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και ∆ΕΚΟ, µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, στις οποίες το ∆ηµόσιο κατέχει τη πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του των άρθρων 71, 73 και 74, του Ν.3528/07 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/9-2-2007), όπως αυτές συµπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν, µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3801/09 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4-9-2009), τις διατάξεις του άρθρου 6, του Ν.3613/07 (ΦΕΚ 263/τ. Α΄/23- 11-2007) και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3801/09 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4-9-2009).
Κατόπιν των ανωτέρω, το ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ, καλεί κάθε ενδιαφερόµενο υπάλληλο να υποβάλλει σχετική αίτηση µετάταξης/µεταφοράς στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (ΓΕΝ/Β5), κατά το συνηµµένο υπόδειγµα.
Οι ενδιαφερόµενοι υπάλληλοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µετάταξης/µεταφοράς (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα) και να την υποβάλλουν ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός, και συγκεκριµένα από 5-10-2016 έως 3-11-2016, απευθύνοντάς την προς: « Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ∆ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού (Β5) Στρατόπεδο Παπάγου Λεωφόρος Μεσογείων 229-231 Τ.Κ. 155 61 Χολαργός» 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com