Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2016

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές της ανάγκες με μετάταξη οκτώ (8) μονίμων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου κατέχει το Δημόσιο, αποτελούν δε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης , όπως καταγράφονται στο Μητρώο που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (www.statistics.gr, στη διαδρομή «Στατιστικά θέματα», «Μητρώα», «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης») (σχετ. το υπ’ αριθ. 2/42348/23-5-2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Kράτους).

Οι υπηρεσιακές ανάγκες που θα καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, αφορούν στις εξής κατηγορίες, κλάδους και θέσεις, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΓΓΠΠ (Π.Δ. 151/2004, ΦΕΚ 107 Α):

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2
ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) 1
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2


Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης έως και την 15-11-2016, να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Διοικητικού (ταχυδρομική διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563, Αθήνα (5ος όροφος, γρ. 508).

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com