Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη θέσεων µε µετάταξη υπαλλήλων, για τη στελέχωση της οικονοµικής υπηρεσίας της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και των οικονοµικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύµνης και Λασιθίου, λόγω των αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, εν όψει της εφαρµογής του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α΄) και της αριθµ. 2/16570/0026/13-5- 2016 (ΦΕΚ 1381/Β΄/17-5-2016) ΚΥΑ, περί ανάληψης αποκλειστικών αρµοδιοτήτων και ευθύνης µέσω της µεταφοράς από 1-1-2017 αρµοδιοτήτων των Υπηρεσιών ∆ηµοσιο- νοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.).
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθηµερινά, εργάσιµες ηµέρες και ώρες, είτε µε εξουσιοδοτούµενο από αυτούς / αυτές πρόσωπο και εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόµενη διεύθυνση, µε την ένδειξη: «Αίτηση συµµετοχής στην αριθµ. πρωτ. 151638/11-8-2016 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για µετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης» εντός της ως άνω οριζόµενης προθεσµίας. Το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται από την ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου επί του φακέλου, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com