Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

 Η  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Κρήτης  προτίθεται  να  προβεί  σε  μετατάξεις  υπαλλήλων  σύμφωνα  με  το άρθρο  71  του  Ν.  3528/2007,  όπως  ισχύει,  από  Υπουργεία,  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,  Ν.Π.Δ.Δ.  ή  άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματισ τήριο, την  πλειοψηφία  του  μετοχικού  κεφαλαίου  των οποίων  κατέχει  το  Δημόσιο,  για  την  κάλυψη  των  αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών των Δ/νσεων Διοίκησης και Οικονομικού.
Κατόπιν  των  ανωτέρω,  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία σαράντα πέντε  (45)  ημερών, ήτοι  από  5  Σεπτεμβρίου  2016  έως  και  20  Οκτωβρίου  2016,  να  υποβάλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Κρήτης, Διεύθυνση  Διοίκησης  -  Τμήμα Προσωπικού (ταχ. Δ/νση:  Αλμυρού 14. Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε ταχυδρομικώς  επί  αποδείξει  στην  ανωτέρω  αναγραφόμενη  διεύθυνση,  με  την  ένδειξη:  «Αίτηση  συμμετοχής στην  υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.  11527/5.9.2016  Ανακοίνωση  της Α.Δ.  Κρήτης» εντός  της  ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.  

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com