Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [(ΥΠΕΣΔΑ) – (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)], προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10, του ΝΔ 216/1974 , πενήντα (50) συνολικά υπαλλήλους ως κατωτέρω:

1) Είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, εκ των οποίων:
- Δέκα (10) υπάλληλοι με πτυχίο νομικών επιστημών και εξειδίκευση κατά προτίμηση στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο.
- Δέκα (10) υπάλληλοι με πτυχίο θετικής κατεύθυνσης και εξειδίκευση κατά προτίμηση στην οικονομική ή στη στατιστική επιστήμη.
- Έναν (1) υπάλληλο με πτυχίο μηχανικού.
- Οκτώ (8) υπάλληλοι με πτυχίο διαφόρων ειδικοτήτων (κατά προτίμηση πολιτικής επιστήμης, δημόσιας διοίκησης, διοικητικής επιστήμης, κλπ).
2) Δέκα πέντε (15) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με πτυχίο Πληροφορικής.
3) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με πτυχίο Γραφιστικής.
4) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με πτυχίο διαφόρων ειδικοτήτων ως διοικητικοί υπάλληλοι.


Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις ανωτέρω κατηγορίες ανεξαρτήτως πτυχίου.

2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά κλάδο ή ειδικότητα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.

3. Πρόσθετα – συνεκτιμώμενα προσόντα:
  • Ο μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος σπουδών σε συναφή γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΑ και ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
  • Η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε συναφή γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας του ΥΠΕΣΔΑ και ανάλογα με τη θέση για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.
  • Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα/προγράμματα, η προϋπηρεσία σε Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Προγραμμάτων και η εμπειρία στην κατάρτιση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  • Άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001, όπως ισχύει.
  • Οι γνώσεις δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το υψηλό επίπεδο γνώσης Η/Υ και Πληροφοριακών Συστημάτων.

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα εξής:
Α) Αίτηση, που θα υποβληθεί αποκλειστικά κατά το διάστημα από την 19η Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12.00 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016 και μέχρι ώρα 24.00. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση-διαδρομή www.minadmin.gov.gr.
Αντίγραφο της αίτησης του υποψηφίου κοινοποιείται ταυτόχρονα στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του.
Γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και βεβαιώσεις, από όπου προκύπτουν τα αναγκαία προσόντα.
Δ) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Ε) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, όπου ρητώς αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές, εάν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη και εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη νόμου.

Η επεξεργασία των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2016.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του, καθώς και ότι απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου ο οποίος έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας.
Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης (δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων και χωρίς χρονικό περιορισμό).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κάτωθι υπαλλήλους του ΥΠΕΣΔΑ: α) Ι. Γιαμουρίδης, τηλ.: 2131313332, β) Ρ. Χριστοδούλου, τηλ.:2131313295, email: apospaseis@ydmed.gov.gr ).
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα ανακοίνωση στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν. Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα ανακοίνωση σε όλους τους ΟΤΑ της χωρικής τους αρμοδιότητας και στα λοιπά νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν.


Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Χριστόφορος Βερναρδάκης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com