Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

Το  Α.Ε.Ι.  Πειραιά  Τ.Τ.  (Ν.Π.∆.∆.),  εποπτευόµενο  από  το  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και Θρησκευµάτων, ανακοινώνει  ότι  προτίθεται  να  καλύψει  τις  υπηρεσιακές  ανάγκες  των  οργανικών  µονάδων  του  µε µετάταξη  υπαλλήλων  από  Υπουργεία,  Ν.Π.∆.∆.,  Αποκεντρωµένες  ∆ιοικήσεις,  Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές  Αρχές  ή  άλλες  δηµόσιες  υπηρεσίες,  καθώς  και  από  κρατικά  Ν.Π.Ι.∆.  και  ∆.Ε.Κ.Ο,  µη εισηγµένα  στο  Χρηµατιστήριο,  την  πλειοψηφία  του  µετοχικού  κεφαλαίου  των  οποίων  κατέχει  το ∆ηµόσιο.
Οι  θέσεις,  που  προτίθεται  να  καλύψει  το  Α.Ε.Ι.  Πειραιά  Τ.Τ.  µε  µετάταξη  διοικητικών υπαλλήλων, είναι οι ακόλουθες:
 
α/α  Κατηγορία  Κλάδος  Αριθµός Θέσεων
1  ΠΕ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1  
2  ΤΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  1
3  ∆Ε  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ή  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 3

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  καλούνται  οι  ενδιαφερόµενοι  υπάλληλοι,  µέσα  σε  αποκλειστική προθεσµία  από  8  µέχρι31  Αυγούστου2016  να  υποβάλουν  στο  Α.Ε.Ι.  Πειραιά  Τ.Τ. δικαιολογητικά.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com