Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016

H Γενική Επιθεωρήτρια ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κα Μαρία Παπασπύρου, υπέβαλε στον Πρωθυπουργό κ. Αλέξιο Τσίπρα και στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαο Βούτση, την προβλεπόµενη από τον ιδρυτικό του νόµο του θεσµού (ν.3074/02) ετήσια έκθεση για το έτος 2015 καθώς και την ετήσια έκθεση απολογισµού του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου, στο οποίο παρουσιάζεται η δραστηριότητα των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου κατά το 2015.

Ενδεικτική παρουσίαση σηµαντικών υποθέσεων και νοµοθετικών και οργανωτικών προτάσεων που περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεση. 

Άσκηση πειθαρχικών αρµοδιοτήτων. 

Κατά το 2015 κοινοποιήθηκαν στο Γραφείο του ΓΕ∆∆ 1718 πειθαρχικές αποφάσεις. Ο ΓΕ∆∆ υπέβαλε ένσταση σε 116 περιπτώσεις αντίστοιχα προκειµένου να κριθούν εκ νέου οι αντίστοιχες υποθέσεις από το ανώτερο πειθαρχικό όργανο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φορείς στις πειθαρχικές αποφάσεις των οποίων υποβλήθηκαν ενστάσεις: 1.Ένσταση κατά απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου των αποδοχών (12) µηνών σε υπάλληλο του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο πειθαρχικώς διωκόµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού για τα πειθαρχικά αδικήµατα: α) της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείµενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες, β) της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους και γ) της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, τα οποία ορίζονται στα εδάφια β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. 

Συγκεκριµένα κατόπιν του ελέγχου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του εγκαλουµένου υπαλλήλου που διενήργησε η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Γ΄ Μονάδα) για τη χρονική περίοδο 2009, 2010, 2011 και 2012 και µε βάση τις διαπιστώσεις της έκθεσης ελέγχου προέκυψε ότι ο ανωτέρω υπάλληλος, ο οποίος διετέλεσε ελεγκτής και εκταµιευτής ιδιωτικών επενδύσεων, υπέβαλλε ανακριβείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα έτη 2009-2011 ενώ δεν υπέβαλε δήλωση το έτος 2012. Ειδικότερα: 1. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2009 ο εγκαλούµενος υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 145.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε µε τη σύζυγό του, είτε από κοινού, είτε µε τρίτους, λογαριασµούς και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα συνολικού ποσού 304.859,28€. 2. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2010 ο εγκαλούµενος υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 200.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε µε τη σύζυγό του, είτε από κοινού, είτε µε τρίτους, και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα συνολικού ποσού 572.903,15€. 3. Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης για το έτος 2011 ο εγκαλούµενος υπάλληλος δήλωσε κατάθεση ύψους 260.000€ στην τράπεζα Eurobank, αλλά από το διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψε ότι διατηρούσε µε τη σύζυγό του, είτε από κοινού, είτε µε τρίτους, και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα συνολικού ποσού 541.882,32€. 4. Για το έτος 2012 ο εγκαλούµενος υπάλληλος δεν υπέβαλε δήλωση περιουσιακής κατάστασης ως όφειλε εκ του νόµου, όντας ελεγκτής και εκταµιευτής ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ κατά την 30-06-2012 (καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3213/2003) προέκυψε ότι διατηρούσε µε τη σύζυγό του, είτε από κοινού, είτε µε τρίτους, καταθέσεις συνολικού ποσού 607.694,05€ και σε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα. Εξαιτίας των ως άνω διαλαµβανοµένων ασκήθηκε σε βάρος του εγκαλουµένου υπαλλήλου ποινική δίωξη για µη υποβολή και υποβολή ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης κατ’ εξακολούθηση, διότι απέκρυψε περιουσία, η συνολική αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 300.000€. Εν συνεχεία ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε ενώπιον του αρµοδίου Τριµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων, όπου και κρίθηκε ένοχος για το ως άνω ποινικό αδίκηµα και του επιβλήθηκε ως παρεπόµενη ποινή η αποστέρηση των πολιτικών του δικαιωµάτων διάρκειας τριών (3) ετών βάσει της καταδικαστικής απόφασης του ιδίου δικαστηρίου. 2. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης µε την οποία απαλλάσσει των κατηγοριών εκπαιδευτικό ∆ηµοτικού Σχολείου. Ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε από τον προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης στο Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το πειθαρχικό αδίκηµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, όπως ορίζεται στο εδάφιο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4057/2012.

Ειδικότερα, κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στο τµήµα Ασφάλειας Φλώρινας και νοµότυπης έρευνας βρέθηκαν στην οικία του εγκαλουµένου εκπαιδευτικού τα κάτωθι όπλα: α) τυφέκιο τύπου KALASHNIKOV µε πτυσσόµενο κοντάκιο και αορτήρα και µια γεµιστήρα κινεζικής προέλευσης, β) ένα περίστροφο µε µεγάλο αριθµό φυσιγγίων, γ) µια καραµπίνα µε κοµµένη κάνη, δ) µια ξιφολόγχη από τυφέκιο G3A3 µε µήκος λάµας δέκα έξι (16) εκατοστών και τη θήκη της, ε) µια χατζάρα µε µήκος λάµας πενήντα (50) εκατοστών, στ) δύο τόξα µε εννέα βέλη και ζ) µια βαλλίστρα µε ενσωµατωµένη διόπτρα και τρία βέλη. Ο εγκαλούµενος υπάλληλος δεν διέθετε την απαιτούµενη κατά το νόµο άδεια για τα παραπάνω όπλα. ∆οθέντων των ως άνω διαλαµβανοµένων, ασκήθηκε σε βάρος του ανωτέρω εκπαιδευτικού ποινική δίωξη από την αρµόδια Εισαγγελέα Πρωτοδικών για τις πράξεις της οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Επισηµαίνεται ότι το Πειθαρχικό Συµβούλιο απάλλαξε κατά πλειοψηφία τον εγκαλούµενο εκπαιδευτικό απόφασης, µειοψηφούσης της Προέδρου του Συµβουλίου, η οποία πρότεινε την ενοχή του εγκαλουµένου εκπαιδευτικού αποδεχόµενο ότι η χρήση των ως άνω όπλων προήλθε από την «έντονη επιθυµία ενασχόλησής του µε κοινωνικές και αθλητικές δράσεις». 3.Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Π/θµιας και ∆/θµιας Εκπαίδευσης µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου ίσου µε την αποδοχή έξι (6) µηνών σε εκπαιδευτικό. Ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά παραπτώµατα : α) της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας κατά συρροή, σύµφωνα µε τα εδάφια ε’ και ια’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ίδιου νόµου, β) της απλής απείθειας σύµφωνα µε το εδάφιο κστ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ίδιου νόµου και γ) της σοβαρής απείθειας σύµφωνα µε το εδάφιο θ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του ίδιου νόµου καθώς και τις διατάξεις του εδαφίου α’ της παρ. 7 του άρθρου 36 της Υ.Α. Φ. 353.1./324/105657/∆1/16-10-2002 (ΦΕΚ Β΄1340).

Συγκεκριµένα, ως προς το παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας κατά συρροή, όπως προκύπτει από το πόρισµα της διενεργηθείσας για την υπόθεση Ε∆Ε, το σύνολο των µαρτυρικών καταθέσεων και των σχετικών εγγράφων που εξετάσθηκαν καθώς και από τα απολογητικά υποµνήµατα και τις συµπληρωµατικές διευκρινίσεις που έδωσε ο ίδιος ο εγκαλούµενος εκπαιδευτικός, κατά τον κρίσιµο χρόνο που υπηρετούσε σε συγκεκριµένο Γυµνάσιο: «κατηγορούσε τη ∆ιεύθυνση του Γυµνασίου και τη ∆ιευθύντρια ∆/θµιας Εκπαίδευσης ότι, µε δικές τους ενέργειες, µετακίνησαν µία εκπαιδευτικό σε άλλο σχολείο σκοπίµως επειδή η εν λόγω συνάδελφος υποστήριζε, κατά την κρίση του, τον εγκαλούµενο. Επιπλέον, ενοχλούσε επανειληµµένως µε τηλεφωνήµατα και ηχητικά µηνύµατα, αδιακρίτως οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύχτας, στα οποία συκοφαντούσε τη ∆ιευθύντρια και την Υποδιευθύντρια. Εισερχόµενος δε στο γραφείο του διενεργούντος την Ε∆Ε ∆ιευθυντή, προκειµένου να υποβληθεί σε συµπληρωµατική ανωµοτί κατάθεση, προέβη σε φραστική επίθεση και απειλές εναντίον αυτού και της γραµµατέως του. Επιπροσθέτως, κατά το σχολικό έτος 2011-2012, δέχθηκε να παραβρεθούν στο µάθηµα τρεις εξωσχολικοί µαθητές, οι οποίοι µάλιστα ανήρτησαν στο διαδίκτυο video µε σκηνές από το µάθηµα του διωκόµενου. Στο µάθηµα του έχει υποστηρίξει ότι ο Χίτλερ και οι Ναζί δεν χτυπούσαν άοπλους και εποµένως δεν υπήρξαν στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στη σχολική σύµβουλο που τον επισκέφθηκε, είπε ότι δεν είναι θρησκευόµενη γιατί φοράει παντελόνια. Αντέγραψε σε δικό του τετράδιο προσωπικά στοιχεία των µαθητών και συγκεκριµένα τα στοιχεία ταυτότητας και το θρήσκευµα καθενός εξ αυτών. Ερωτηθείς από τη ∆ιευθύντρια επ΄ αυτού, απάντησε «για να ξέρω µε ποιους έχω να κάνω» και εν συνεχεία χαρακτήρισε τη συµπεριφορά της ∆ιευθύντριας φασιστική και δήλωσε πως «το ελληνικό σχολείο είναι µόνο το ελληνορθόδοξο». Το ∆ευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο κρίνοντας οµόφωνα ένοχο τον εγκαλούµενο για τα ως άνω πειθαρχικά παραπτώµατα επέβαλε οµόφωνα ως προσήκουσα την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης 12 µηνών µε πλήρη στέρηση των αποδοχών. 4. Ένσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ΕΛΤΑ µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής απόλυσης έξι (6) µηνών σε υπάλληλο των ΕΛΤΑ ΑΕ . Η εγκαλούµενη υπάλληλος παραπέµφθηκε για τα πειθαρχικά αδικήµατα α) της πράξης ή παράλειψης που µπορεί να επιφέρει ζηµία υλική ή ηθική στην εταιρεία, β) της κάθε ατασθαλίας στη διαχείριση, γ) της παράλειψης ελέγχου και παρακολούθησης των υφισταµένων, που µπορεί να δηµιουργήσει ζηµία ή διατάραξη της υπηρεσιακής τάξης, δ) της κάθε πράξης ή παράλειψης που αντιβαίνει στο σύνταγµα και τους νόµους του Κράτους, ε) της πληµµελούς καθώς και της µη έγκαιρης εκπλήρωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος και στ) της πράξης που συνιστά κατάχρηση εξουσίας ή υπηρεσιακής εµπιστοσύνης, όπως ορίζονται στις διατάξεις των όρων ΙΣΤ1 παρ. 1,2,4 (εδάφια στ΄, η΄, ιδ΄ ιε΄, ιζ΄ και ιη΄), της παρ. 5 (εδάφιο γ΄ και στ΄) και ΙΣΤ2 παρ. 9 της από 03.06.2002 Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ ΑΕ. 

Συγκεκριµένα, η πειθαρχικώς διωκόµενη υπάλληλος, όπως προκύπτει από το πόρισµα της διοικητικής έρευνας που διενεργήθηκε από επιθεωρητή των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., ως Κεντρική ∆ιαχειρίστρια Κεντρικού Καταστήµατος, υπεξαίρεσε από τη διαχείριση του Καταστήµατος χρηµατικό ποσό ύψους 4.300,00 € για ίδιο όφελος και οµολόγησε τις παράνοµες πράξεις της ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 5. Ένσταση κατά απόφασης του Α΄ Πειθαρχικού Συµβουλίου Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ µε την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίµου αποδοχών τριών (3) µηνών σε υπάλληλο Περιφερειακού Υποκαταστήµατος ΙΚΑ– ΕΤΑΜ. Ο πειθαρχικώς διωκόµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε από τον ∆ιοικητή ΙΚΑ– ΕΤΑΜ για τα πειθαρχικά αδικήµατα : α) της αµέλειας καθώς και της ατελούς ή µη έγκαιρης εκπλήρωσης του καθήκοντος και β) της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, τα οποία ορίζονται στο εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν.3528/2007 και στο εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 109 του ν.3528/2007, όπως ισχύει. 

Συγκεκριµένα, κατόπιν ελέγχου από τη ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης Υπηρεσιών Ασφάλισης διαπιστώθηκε ότι ο εγκαλούµενος υπάλληλος ως Προϊστάµενος του Τµήµατος Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος από το 2005 προέβαινε σε εικονική ασφάλιση συγγενικών προσώπων υπαλλήλου καθώς και τρίτων σε οικοδοµοτεχνικά έργα µε σκοπό τη θεµελίωση δικαιωµάτων και παροχών από το ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕ∆. Πλέον τούτου, ως προϊστάµενος εσόδων δεν άσκησε επανειληµµένως τον επιβαλλόµενο ουσιαστικό και τυπικό έλεγχο και τη δέουσα εποπτεία επί των ενεργειών υπαλλήλου του, ο οποίος εκµεταλλεύτηκε την απουσία ελέγχου, µε αποτέλεσµα να παραλαµβάνει, συµπληρώνει και υπογράφει, χωρίς να διαθέτει τη σχετική εξουσιοδότηση, Αναλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις. Περαιτέρω, ο εγκαλούµενος υπάλληλος προσυπέγραφε διεκπεραιωτικά την εκκαθάριση και την αρχειοθέτηση των οικοδοµικών πινακίδων, χωρίς να τηρεί, ως όφειλε εκ τη θέσεως του, τις οδηγίες των εγκυκλίων του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ που αφορούν στον έλεγχο και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών στα οικοδοµοτεχνικά έργα, όπως επιτόπιοι έλεγχοι και έλεγχοι γραπτών στοιχείων για τον προσδιορισµό του χρόνου εκτέλεσης ή αποπεράτωσης των εργασιών και για τη διαπίστωση του χρόνου της απασχόλησης. Συνέπεια των πράξεων και παραλείψεων του εγκαλουµένου υπαλλήλου ήταν η σηµαντική οικονοµική ζηµία του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ από τη µη είσπραξη πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων καθώς και από τις παροχές που χορηγήθηκαν στους εικονικά ασφαλισθέντες, όπως επιδόµατα ασθένειας και µητρότητας, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη και δωρόσηµα. 6. Ενσταση κατά απόφασης του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.µε την οποία επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης τριών (3) µηνών µε πλήρη στέρηση αποδοχών σε υπάλληλο του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. Ο εγκαλούµενος υπάλληλος παραπέµφθηκε αρµοδίως για τα πειθαρχικά αδικήµατα α) της πληµµελούς άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων, β) της έλλειψης του απαιτούµενου ζήλου περί την εκτέλεση της υπηρεσίας, γ) της αδιαφορίας για τη διαφύλαξη των συµφερόντων της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 1, 2 και 9 και στο άρθρο 26 παρ. 3 εδ. β΄, γ΄ και ζ΄ του Κανονισµού Κατάστασης Προσωπικού ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. 

Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από το πόρισµα της Επιτροπής ∆ιοικητικής Ανάκρισης (Ε∆Ε), ο πειθαρχικώς διωκόµενος υπάλληλος, κατά τα έτη 2010, 2012 και 2013 ως επικεφαλής διµελούς συνεργείου διεξαγωγής ελέγχων των µετρητικών διατάξεων κέντρων διασκέδασης, αφενός δεν τήρησε τις αρµοδίως διδόµενες εντολές και οδηγίες της Εταιρείας (Οδηγός ∆ιανοµής Νο 56), που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου µετρητικών διατάξεων µεγάλων καταναλωτών, αφετέρου δεν ενήργησε µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια κατά τον έλεγχο των παροχών και δεν διαπίστωσε τις επεµβάσεις στις αντίστοιχες µετρητικές διατάξεις των ως άνω παροχών, αν και προϋπήρχαν του ελέγχου που πραγµατοποίησε και ήταν ορατές δια οπτικής επιθεώρησης των στοιχείων της µετρητικής διάταξης. Επιπλέον οι ενέργειες του πειθαρχικώς διωκοµένου υπαλλήλου επέφεραν σηµαντική οικονοµική ζηµία στην Εταιρεία καθώς δεν ανέφερε στο σχετικό δελτίο ελέγχου, τις επεµβάσεις στις µετρητικές διατάξεις των ανωτέρω παροχών, µε αποτέλεσµα τη µειωµένη καταγραφή της καταναλισκόµενης ενέργειας (κλοπή ρεύµατος). Το κόστος δε για την Εταιρεία ως προς την αντιµετώπιση των εν λόγω επεµβάσεων στις παροχές ανήλθε στα ποσά των 390.71€ και 362,19€. Περαιτέρω τα ποσά για την αξία της διαφυγούσας ηλεκτρικής ενέργειας διαµορφώθηκαν ως εξής: 1. Η αξία της διαφυγούσας ενέργειας για τη πρώτη παροχή, στο υπό εξέταση χρονικό διάστηµα, υπολογίζεται στο ποσό των 10.561,08€ και το σύνολο του λογαριασµού µετά των λοιπών χρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των 14.149,52€. 2. Η αξία της διαφυγούσας ενέργειας για τη δεύτερη παροχή, στο υπό εξέταση χρονικό διάστηµα, υπολογίζεται στο ποσό των 9.137,89€ και το σύνολο του λογαριασµού µετά των λοιπών χρεώσεων ανέρχεται στο ποσό των 11.807,83€.  


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com