Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016


Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με σκοπό να  καλύψει  τις  αυξηµένες  υπηρεσιακές  του  ανάγκες  στη νεοσυσταθείσα  ∆ιεύθυνση  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  µε µετάταξη  υπαλλήλων  από  Υπουργεία,  Ν.Π.∆.∆.,  Αποκεντρωµένες  ∆ιοικήσεις,  Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και Περιφέρειες.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν µε µετάταξη είναι οι εξής:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΚΛΑ∆ΟΣ  Αριθµός θέσεων
1.    ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: 8
2.    ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2
3.    ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ: 5
4.    ∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ:
ΣΥΝΟΛΟ 19  

Οι ανωτέρω µετατάξεις θα πραγµατοποιηθούν σε κενές οργανικές θέσεις. Κατόπιν  των  ανωτέρω,  καλούνται  οι  ενδιαφερόµενοι/ες  υπάλληλοι,  µέσα  σε  αποκλειστική προθεσµία  από  ∆ευτέρα 25.7.2016  µέχρι  Παρασκευή19.8.2016  να  υποβάλλουν  στη  ∆/νση ∆ιοικητικής  Υποστήριξης  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  ∆ιοικητικής  Ανασυγκρότησης, Σταδίου 27, 10183  Αθήνα,  την  αίτηση  µετάταξης,  µε  την  ένδειξη «Αίτηση  συµµετοχής  στην από  αριθ. 23165/2016  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  µετάταξη  στο  Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης».

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Υπουργείου
πατώντας εδώ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com