Σύλλογος Εργαζομένων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας).

Δημοφιλείς Αναρτήσεις

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Blog Archive

Από το Blogger.

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016


Γνωστοποιείται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4369/2016, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης (Διοικητικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Διοικητών Γραμματέων, επικεφαλής ΝΠΔΔ κ.ά.). Το αναρτημένο Μητρώο περιλαμβάνει όλους όσους υπέβαλαν οριστικά αίτηση εγγραφής έως και την 5ηΟκτωβρίου 2016 και ώρα 09:50 π.μ. Επισημαίνεται ότι όσοι υποψήφιοι φέρονται εγγεγραμμένοι στο εν λόγω Μητρώο καταχωρίστηκαν με βάση τα υπευθύνως δηλούμενα από τους ίδιους στοιχεία, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία επιβεβαίωσης των προϋποθέσεων εγγραφής για το σύνολο των υποψηφίων αυτών.
Τονίζεται ότι βάσει των διατάξεων του ν. 4369/2016 δεν υφίσταται καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο (η διαδικασία είναι «ανοιχτή»). Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται για την ένταξή τους σε αυτό μπορούν οποτεδήποτε το επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση εγγραφής τους, εφόσον βέβαια πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής που ορίζει ο νόμος (άρ. 2 ν.4369/2016). Το Α.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επικαιροποιεί το αναρτημένο Μητρώο τουλάχιστον ανά τρίμηνο (άρ. 3 ν.4369/2016).
Υπενθυμίζεται ότι για τον σκοπό λειτουργίας του Μητρώου έχει δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις εγγραφής τους στο Μητρώο. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, κοινοποιείται υποχρεωτικά, με μέριμνα του/της αιτούντος/-σας, στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας του/της ή στην αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα του/της. Οι υπηρεσίες αυτές παρακαλούνται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές της εκάστοτε αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, να προβαίνουν σε επιβεβαίωση των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μητρώο, βάσει συγκεκριμένου υποδείγματος βεβαίωσης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Copyright © ΑΚΕ - Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων | Powered by Blogger
Design by Duan Zhiyan | Blogger Theme by NewBloggerThemes.com